Quick Scan – NRF

Gebruikers van de Restauratiewijzer kunnen in Noord-Holland bij Bouwadvies Groot Holland een Quick Scan aanvragen ter bepaling van de financieringsbehoefte van onderhoud, restauratie of woningverbetering.

NRFlogo

 


De Quick Scan wordt in beginsel binnen twee weken na ontvangst van de opdracht bij u afgeleverd. Desgewenst wordt ook direct een exemplaar aan het Restauratiefonds gezonden.
In geval van aankoop van een pand moet de huidige eigenaar toestemming hebben verleend voor het onderzoek.

Met de Quick Scan worden de kosten van bestaande en binnen twee jaar te verwachten gebreken en onderhoudskosten aan monumentale woonhuizen en boerderijen berekend.
Er vindt een visueel onderzoek plaats op alle essentiële punten, voor zover die veilig bereikbaar zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen noodzakelijk onderhoud aan het casco en/of restauratie en verbetering van de woning en/of het wooncomfort.

De keuring op locatie neemt 1 tot 3 uren in beslag. U wordt geadviseerd bij de keuring aanwezig te zijn, omdat uw inbreng over eventuele veranderingen of aanpassingen van belang zijn.
De keuring vindt plaats op basis van een met het Restauratiefonds afgesproken protocol. Van de kostenraming ontvangt u een beknopte rapportage. Deze is zo nodig voorzien van foto’s ter verduidelijking van de aangetroffen gebreken.

Button Quick Scan
Voorbeeld Quick Scan

De Quick Scan wordt verricht met behulp van kengetallen.
Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleed. De algemene voorwaarden van Bouwadvies Groot Holland zijn van toepassing op de opdracht. Indien vervolgonderzoek noodzakelijk is, wordt dat vermeld.
De prijsindicatie is inclusief 6,2% staartkosten, 10% onvoorzien (meerwerk, tegenvallers, aanvullende eisen)
en 21% BTW.

De Quick Scan wordt aangeboden voor een vast bedrag, afhankelijk van de inhoud van het monument (meetmethode volgens NEN 2580):

– tot 250 m3: € 430,00
– 250 – 500 m3: € 500,00
– 500 – 1000 m3: € 620,00
– 1000 m3 of meer: € 0,75 per m3

De tarieven zijn exclusief 21% BTW. De tarieven worden jaarlijks opnieuw door Bouwadvies Groot Holland vastgesteld. De factuur wordt gezonden aan de opdrachtgever.

Bent u geïnteresseerd in een compleet bouwkundig inspectierapport met hierin een toelichting (locatie / oorzaak / gevolg / advies) op ieder aangetroffen gebrek? Dan adviseren wij u een bouwkundige inspectie met kostenparagraaf uit te laten voeren door de Monumentenwacht Noord-Holland.