Onderhoudsplan (MJOP)

Een onderhoudsplan is een plan waarin de werkzaamheden en kosten staan genoemd voor een bepaalde periode. Dit product wordt veel afgenomen door Verenigingen van Eigenaren en kerkbesturen, om inzicht te krijgen in de kosten over een bepaalde periode.

Voor veel partijen is het interessant om te weten wat de kosten zullen zijn over een periode van bijvoorbeeld tien jaar, zodat men hierbij bijvoorbeeld het berekenen van servicekosten rekening mee kan houden.
Afhankelijk van de looptijd van het plan krijgt men inzicht in de gebouwgerelateerde kosten over een korte (6 jaar), middellange (10 jaar) of lange termijn (>10 jaar).

Onderhoudsplannen voor de korte en middellange termijn zijn al bij veel eigenaren/opdrachtgevers een belangrijk instrument. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete dakbedekking, kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven, en eventueel subsidie en vergunningen aanvragen. Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan.

 

Hoe komt een onderhoudsplan tot stand?

Na opdracht is er eerst een overleg tussen opdrachtgever en een adviseur van Bouwadvies Groot Holland. Aan de orde komen de toekomstplannen, het gewenste onderhoudsniveau, gebreken, gepleegd onderhoud in het verleden en lopende onderhoudscontracten.

Na dit overleg volgt een inspectie van het gebouw of complex, met daaruit volgend het inspectierapport. Het inspectierapport geldt, samen met uw onderhoudswensen, als uitgangspunt voor het onderhoudsplan.
In het inspectierapport worden onder andere de volgende elementen vastgelegd:

  • De algemene staat van onderhoud.
  • De kwaliteit van de aanwezige materialen en afwerking in het pand; kunnen deze onderdelen met dezelfde afwerking volstaan?
  • Moeten onderdelen worden vervangen of vernieuwd of is herstel nog mogelijk?

De inspectie wordt meestal uitgevoerd door de Monumentenwacht Noord-Holland.

 

Onderdelen onderhoudsplan.

Het onderhoudsplan zelf is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • meerjarenplanning: per jaar wordt hier aangegeven welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
  • meerjarenbegroting: per jaar staat hierin genoemd wat de kosten zullen zijn.
  • fotobijlage: om een indruk te krijgen van de in het plan genoemde onderdelen zullen gevelfoto’s en detailfoto’s worden toegevoegd. Meestal voldoet het inspectierapport al als fotobijlage.
  • Indien nodig zullen ter verduidelijking nog tekeningen worden toegevoegd.

Het plan wordt met de klant besproken. Ook het jaar van actualisatie wordt vastgelegd. Eventueel volgt een toelichting voor alle leden van de VvE of het kerkbestuur.
In sommige gevallen worden aanvullende afspraken gemaakt voor het begeleiden van de werkzaamheden uit het plan, het aanvragen van mogelijke subsidies en/of vergunningen. Zie voor meer details van deze onderdelen onder ‘Verbouwingsplan’.

 

Waarom een onderhoudsplan?

Vanaf 1 mei 2008 is iedere Vereniging van Eigenaren wettelijk verplicht een voldoende gevuld reservefonds te hebben. Dit fonds is bestemd voor het onderhoud van het gebouw en moet gebaseerd zijn op een onderhoudsplan dat minimaal vijf jaar omvat. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt, is dat achterstallig onderhoud aan panden voorkomen moet worden. Daarnaast is het voor planmatig beheer (voor veelal professionele organisaties) belangrijk om inzicht te hebben in de meerjarige onderhoudskosten in het vastgoed.